مقاومت تعیین کننده بیت کوین

0
35

بازدیدها: 4

تاریخ تحلیل : 1399/01/26

اکنون به خط مقاومت برخورد کردیم. درصورت شکسته شدن این خط قیمت بیت کوین تا 7700-7800 افزایش خواهد یافت و در صورت برگشت قیمت بیت کوین تا 6400 کاهش میابد. بنابراین باید این خط مقاومت را تست کنیم.

تحلیل از : EXCAVO